Biblioteka

"Biblioteka jest instytucją, która samym swoim isnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśminnictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórzy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego." (Jan Paweł II)

piątek, 16 września 2011

Roczny plan pracy biblioteki


Praca pedagogiczna
Udostepnianie zbiorów biblioteki
Wypożyczanie książek uczniom klas  I - VI sp i I-III gimnazjum (zwracanie uwagi na czytelnictwo książek popularnonaukowych)
udostępnianie zbiorów specjalnych
częściowy dostęp do półek dla aktywu czytelniczego i najlepszych czytelników
udostępnienie księgozbioru podręcznego oraz czasopism w kąciku czytelniczym
wypożyczanie zbiorów biblioteki jako pomocy naukowych na lekcje do poszczególnych klas
wypożyczanie książek nauczycielom, pozostałym pracownikom szkoły, rodzicom, absolwentom szkoły
pozyskiwanie podręczników dla potrzebujących uczniów
Przysposobienie czytelnicze uczniów
udzielanie indywidualnych informacji i porad bibliotecznych, bibliograficznych oraz tekstowych uczniom i nauczycielom korzystającym z księgozbioru podręcznego
pomoc w wyborze lektury
rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań literackich
kształtowanie u uczniów dociekliwości poznawczej oraz umiejętności samodzielnych poszukiwań
organizowanie zajęć w ramach realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej "Edukacja czytelnicza i medialna"
Usługi Informacyjne
pomoc bibliograficzna dla uczniów zdolnych, przygotowujących się do olimpiad i konkursów
udostępnianie czytelniczych ąródeł informacyjnych o książkach
gromadzenie materiałów dotyczących regionu (książki, wycinki z prasy)
lekcje biblioteczne
gazetki okolicznościowe
współpraca z bibliotekami w terenie
wypożyczenia międzybiblioteczne
Praca z aktywem bibliotecznym  
opracowanie programu pracy z aktywem bibliotecznym
reorganizacja aktywu bibliotecznego i rozplanowanie dyżurów
zorganizowanie sekcji łączników
szkolenie aktywu
uczenie współodpowiedzialności za zbiory i za wizerunek biblioteki w szkole
Współpraca z nauczycielami
uwzględnienie dezyderatów czytelniczych nauczycieli
realizowanie zadań wychowawczych szkoły
udział biblioteki w życiu szkoły (akademie, apele, uroczystości)
reklamowanie nowości wydawniczych
Samokształcenie i doskonalenie zawodowe
udział w konferencjach dydaktycznych
wykonywanie pomocy dydaktycznych
doskonalenie warsztatu pracy - nowości wydawnicze i metodyczne
Czytelnia i jej funkcje w szkole
prowadzenie zespołowych zajęć z przysposobienia czytelniczego
organizowanie wystawek popularyzujących książki i czasopisma
wyzwalanie i kształtowanie postaw twórczych poprzez zachęcanie uczniów do udziału w imprezach czytelniczych, konkursach, inscenizacjach, uświadamianie możliwości twórczych, pomoc w realizacji pomysłów i zamierzeń.
Prace biblioteczno - techniczne
Gromadzenie i konserwacja zbiorów
uzupełnianie zbiorów - nabywanie nowości, pozyskiwanie darów
selekcja zbiorów
oprawianie i naprawa książek
prenumerata i akcesja czasopism
Warsztaty służby informatycznej
bank informacji zawodoznawczych
uzupełnianie katalogu alfabetycznego
sprawozdawczość na Radach Pedagogicznych
Opracowanie zbiorów
ewidencja zbiorów
klasyfikacja, katalogowanie, pieczętowanie zakupionych woluminów
zakładanie kart książek i kart katalogowych
prowadzenie rejestru ubytków
Udostępnianie zbiorów - statystyka
aktualizacja kartoteki czytelników
prowadzenie kartoteki wypożyczeń indywidualnych i zbiorowych
sporządzanie słupkowych wykresów czytelnictwa
Praca administracyjna
prowadzenie dziennika bibliotecznego
opracowywanie sprawozdań z działalności biblioteki, półrocznych i rocznych
systematyczne rejestrowanie odwiedzin w czytelni
Działalność gospodarcza
zorganizowanie kiermaszu książek