Biblioteka

"Biblioteka jest instytucją, która samym swoim isnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśminnictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórzy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego." (Jan Paweł II)

środa, 30 marca 2011

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

  
"Jesteśmy świadkami niezwykłego zjawiska: z jednej strony biblioteka
gości u siebie internet, co widać w czytelniach, z drugiej - internet jest
gospodarzem biblioteki. W sieci znajdują się ogromne ilości informacji,
całe archiwa historii łacińskiej.

Umberto Eco


W  2006 r. biblioteka szkolna wyposażona została w nowoczesne
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM).
Inwestycja ta była możliwa dzięki projektowi
Ministerstwa Edukacji Narodowej

współfinansowanemu przez Europejski Fundusz Społeczny
pod nazwą Internetowe Centra Informacji Multimedialnej
w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych
.
ICIM zostało wyposażone w 4 stanowiska komputerowe
oraz urządzenie wielofunkcyjne. W każdym z komputerów zainstalowano
pakiet Microsoft Office oraz programy multimedialne.


ICIM służy uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej, m.in. poprzez:
1.      Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii,
2.      Ułatwienie zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet
oraz informacji multimedialnej,
3.      Wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia,
4.      Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego,
5.      Wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej,
6.      Umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym.

ICIM oferuje dostęp do:
·         Internetu
·         pakietu Microsoft Office Professional 2003
·         Encyklopedii PWN
·         Wielkiego Multimedialnego Atlasu Świata
·         Słowników PWN
·         skanera
·         nagrywarki
·         drukarki

Z ICIM może korzystać każdy zainteresowany.
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem ICIM
ICIM czynne jest w godzinach pracy biblioteki.

Korzystanie z usług Centrum jest bezpłatne.
W przypadku drukowania należy zaopatrzyć się we własny papier.
Regulamin ICIM

REGULAMIN
INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ
 
 1. Opiekunem Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) jest nauczyciel bibliotekarz.
 2. Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji.
  Z Internetu można korzystać wyłącznie do celów edukacyjnych.
 3. Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej.
 4. Przed przystąpieniem do pracy należy wpisać się do zeszytu korzystania z ICIM (data, godzina, nazwisko, imię, klasa, numer stanowiska).
 5. Jednorazowo z komputera można korzystać do 45 minut.
 6. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.
 7. W przypadku dużej ilości chętnych czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.
 8. Opiekun ICIM przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej.
 9. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
 10. Z encyklopedii, słowników, innych programów i baz danych zakupionych przez bibliotekę uczniowie korzystają wyłącznie na miejscu.
 11. Używanie urządzenia wielofunkcyjnego i nagrywarki musi być każdorazowo uzgodnione z nauczycielem bibliotekarzem.
 12. W przypadku drukowania należy zaopatrzyć się we własny papier.
 13. Zabrania się:
  • dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem,
  • instalowania własnych programów oraz komunikatorów internetowych (np. Tlen, Gadu-Gadu, Skype itp.),
  • kopiowania oprogramowania zarówno ze sprzętu należącego do ICIM, jak również z dostępnych stron internetowych,
  • korzystania z dysków przenośnych wymagających instalacji,
  • korzystania ze stron internetowych upowszechniających pornografię i przemoc oraz używania sprzętu do gier komputerowych.

 1. Za szkody wyrządzone w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik.
 2. Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom biblioteki.
 3. W ICIM obowiązuje zakaz picia napojów, spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.
 4. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas wskazany przez opiekuna.