Biblioteka

"Biblioteka jest instytucją, która samym swoim isnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśminnictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórzy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego." (Jan Paweł II)

środa, 30 marca 2011

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

  
"Jesteśmy świadkami niezwykłego zjawiska: z jednej strony biblioteka
gości u siebie internet, co widać w czytelniach, z drugiej - internet jest
gospodarzem biblioteki. W sieci znajdują się ogromne ilości informacji,
całe archiwa historii łacińskiej.

Umberto Eco


W  2006 r. biblioteka szkolna wyposażona została w nowoczesne
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM).
Inwestycja ta była możliwa dzięki projektowi
Ministerstwa Edukacji Narodowej

współfinansowanemu przez Europejski Fundusz Społeczny
pod nazwą Internetowe Centra Informacji Multimedialnej
w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych
.
ICIM zostało wyposażone w 4 stanowiska komputerowe
oraz urządzenie wielofunkcyjne. W każdym z komputerów zainstalowano
pakiet Microsoft Office oraz programy multimedialne.


ICIM służy uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej, m.in. poprzez:
1.      Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii,
2.      Ułatwienie zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet
oraz informacji multimedialnej,
3.      Wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia,
4.      Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego,
5.      Wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej,
6.      Umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym.

ICIM oferuje dostęp do:
·         Internetu
·         pakietu Microsoft Office Professional 2003
·         Encyklopedii PWN
·         Wielkiego Multimedialnego Atlasu Świata
·         Słowników PWN
·         skanera
·         nagrywarki
·         drukarki

Z ICIM może korzystać każdy zainteresowany.
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem ICIM
ICIM czynne jest w godzinach pracy biblioteki.

Korzystanie z usług Centrum jest bezpłatne.
W przypadku drukowania należy zaopatrzyć się we własny papier.
Regulamin ICIM

REGULAMIN
INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ
 
 1. Opiekunem Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) jest nauczyciel bibliotekarz.
 2. Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji.
  Z Internetu można korzystać wyłącznie do celów edukacyjnych.
 3. Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej.
 4. Przed przystąpieniem do pracy należy wpisać się do zeszytu korzystania z ICIM (data, godzina, nazwisko, imię, klasa, numer stanowiska).
 5. Jednorazowo z komputera można korzystać do 45 minut.
 6. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.
 7. W przypadku dużej ilości chętnych czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.
 8. Opiekun ICIM przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej.
 9. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
 10. Z encyklopedii, słowników, innych programów i baz danych zakupionych przez bibliotekę uczniowie korzystają wyłącznie na miejscu.
 11. Używanie urządzenia wielofunkcyjnego i nagrywarki musi być każdorazowo uzgodnione z nauczycielem bibliotekarzem.
 12. W przypadku drukowania należy zaopatrzyć się we własny papier.
 13. Zabrania się:
  • dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem,
  • instalowania własnych programów oraz komunikatorów internetowych (np. Tlen, Gadu-Gadu, Skype itp.),
  • kopiowania oprogramowania zarówno ze sprzętu należącego do ICIM, jak również z dostępnych stron internetowych,
  • korzystania z dysków przenośnych wymagających instalacji,
  • korzystania ze stron internetowych upowszechniających pornografię i przemoc oraz używania sprzętu do gier komputerowych.

 1. Za szkody wyrządzone w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik.
 2. Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom biblioteki.
 3. W ICIM obowiązuje zakaz picia napojów, spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.
 4. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas wskazany przez opiekuna.


środa, 9 marca 2011

Słownik terminów związanych z biblioteką i książką

   
A

adnotacja - krótka informacja o treści i przeznaczeniu książki - może znajdować się na skrzydełku obwoluty, na ostatniej stronie okładki lub na odwrocie karty tytułowej.

aneks - załącznik, uzupełnienie dzieła ściśle związane z jego przeznaczeniem i treścią, w postaci map, wykresów itp.
B

beletrystyka - utwory literatury pięknej, głównie powieści, nowele, często o charakterze lekkim.

bibliofil - miłośnik, znawca, zbieracz cennych, rzadkich książek jakiegoś autora albo z pewnego zakresu tematycznego.

bibliofilstwo - zamiłowanie do zbierania książek, kolekcjonowania rzadkich i cennych druków.

bibliografia - uporządkowany spis dokumentów dobranych według określonych kryteriów, którego celem jest pełnienie funkcji informacyjnych.

biblioman - niemiętny miłośnik, zbieracz książek.

biblioteka - (od greckiego bibliotheke gdzie biblion to książka) i oznacza zbiór książek i innych materiałów źródłowych. Biblioteka to instytucja społeczna, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych swoich i obcych. W innym znaczeniu jest to także nazwa samego budynku, zawierającego zbiory biblioteczne. Oprócz samych zbiorów, często równie cennym źródłem informacji są ich katalogi.

Biblioteka Aleksandryjska - największa biblioteka świata starożytnego założona w Aleksandrii przez Ptolemeusza I Sotera za radą Demetriusza z Faleronu (datuje się to wydarzenie na lata około 350-283 p.n.e.). Składała się z biblioteki wielkiej, zwanej Bruchejonem (od dzielnicy Aleksandrii), mieszczącej się przy Musejonie, i z biblioteki małej, czyli Serapejonu (zbiory jej znajdowały się w świątyni Serapisa).Zgromadzono w niej prawie całe piśmiennictwo greckie, a także etiopskie, hebrajskie, indyjskie, perskie. Całość zbiorów liczyła od 400 tys. do 700 tys. zwojów rękopiśmiennych (Serapejon ok. 43 tys.). Biblioteka Aleksandryjska została całkowicie zniszczona: 47 p.n.e. spłonął Bruchejon podczas zdobywania Aleksandrii przez Cezara, 391 n.e. zniszczono podczas rozruchów Serapejon; 641 spłonęły prawdopodobnie ocalałe resztki, kiedy Aleksandrię zdobył kalif Omar I. W 2002 otwarto Nową Bibliotekę Aleksandryjską.

biblioterapia - terapia wykorzystująca książki, polega na czytaniu określonych fragmentów książek w celu wywołania pożądanej reakcji u chorego.

biografia autora - dane dotyczące życia i twórczości autora książki.
C

cymelia - grupa zbiorów bibliotecznych szczególnie cennych, udostępniana często tylko w postaci fotokopii, mikroskopii czy zapisów technika cyfrowa.

czasopismo - wydawnictwo periodyczne, wychodzące w regularnych odstępach czasu, ale rzadziej niż gazety. Wśród czasopism wyróżniamy: wychodzące raz w tygodniu - tygodniki, raz na dwa tygodnie - dwutygodniki, raz w miesiącu - miesięczniki, raz na dwa miesiące - dwumiesięczniki, co trzy miesiące - kwartalniki, co sześć miesięcy - półroczniki i raz w roku - roczniki. Każde czasopismo ma swój stały tytuł i wygląd (czyli tzw. szatę graficzną). Posiada ponadto numerację ciągłą oraz niezbyt często zmieniający się format i objętość, zawierający materiały wielu autorów i określoną tematykę.
D

dane biblioteczne o książce - dodatkowe informacje o książce, pochodzące od bibliotekarza: znak miejsca (symbol literowy informujący, w którym miejscu w bibliotece znajduje się ta książka; literowy symbol działu dotyczą tematu książki np. Bw, B, Prz, P; numer inwentarzowy - kolejny numer, który otrzymuje książka włączana do księgozbioru).

dedykacja - formuła napisana lub wydrukowana zwykle na pierwszej stronie książki albo tuż po tytule, w której autor, wydawca lub drukarz ofiarowuje komuś swoje dzieło.
E

e-book, książka elektroniczna - cyfrowa wersja książki rozpowszechniana głównie przez Internet. Niektórzy miłośnicy cyberprzestrzeni przepowiadają, ze w niedalekiej przyszłości książka tradycyjna w zasadzie zaniknie, a do poduszki czy do podróży pociągiem będzie się zabierało specjalny czytnik e-booków.

ekslibris - artystycznie skomponowany znak własnościowy książki z nazwiskiem i symbolicznym znakiem właściciela lub nazwa instytucji, odbity na kartce przyklejanej na wewnętrzną stronę okładki.

encyklopedia - wydawnictwo naukowe lub popularnonaukowe obejmujące zbiór wiadomości ze wszystkich dziedzin wiedzy lub z jednej dyscypliny, opracowane w postaci krótkich artykułów zawierających ogólne informacje na dany temat, uszeregowanych najczęściej w porządku alfabetycznym.

errata - wykaz błędów dostrzeżonych w publikacji po jej wydrukowaniu, wraz z ich sprostowaniem, dołączony do każdego egzemplarza nakładu, zwykle w postaci oddzielnej kartki, jako wkładka lub wklejka.
F

fiszka - kartka do sporządzania notatek.
G

gazeta - wydawnictwo periodyczne (wydawnictwo ciągłe), ukazujące sie zazwyczaj codziennie, a co najmniej dwa razy w tygodniu, zawierające informacje o wydarzeniach aktualnych.
H

hasło - wyraz lub wyrazy wysunięte na czoło pozycji i decydujące o jej zaszeregowaniu w słowniku, encyklopedii, katalogu, bibliografii itp.
I

indeks - skorowidz, spis pomocniczy, wykaz terminów, rejestr, wykaz haseł, nazw, nazwisk, umieszczony zazwyczaj na końcu książki; zestawiający według określonej kolejności (zazwyczaj alfabetycznej) elementy treściowe lub formalne i odsyłający za pomocą umownego wskaźnika (najczęściej liczby) do właściwego miejsca w tekście (strony, rozdziału, paragrafu, pozycji bibliograficznej itp.)

inicjał - 1. Początkowe litery imienia i (lub) nazwiska. 2. Pierwsza litera utworu (lub jego części) wyróżniająca się wielkością lub zdobieniem.

inkunabuł - każdy druk wydany przed r. 1501.
K

kapitałka - rodzaj tkaniny introligatorskiej w postaci tasiemki o szerokości 13-15 mm z pogrubionym jednym z brzegów, zwanym lamówką o grubości ok. 2 mm. Jest naklejana na oba końce grzbietu wkładu (w główce i nóżkach) w oprawach złożonych składających się z większej ilości składek (zwykle powyżej 10 arkuszy).

karta katalogowa - pojedyncza karta o ustalonych wymiarach, zawierająca najważniejsze dane o książce pochodzące ze strony tytułowej; powyższe informacje wpisuje się w odpowiednich miejscach.

karta tytułowa - podaje podstawowe informacje o książce: autora, tytuł, nazwiska współtwórców książki, adres wydawniczy.

kartoteka - uporządkowany zbiór kart jednakowego formatu, zawierających informacje określonego rodzaju, zarejestrowane wg jednolitych zasad

kartoteka osobowa - kartoteka zawierająca informacje o znaczących postaciach w układzie alfabetycznym

kartoteka zagadnieniowa - kartoteka zawierająca informacje o piśmiennictwie dotyczącym określonych zagadnień.

katalog - to spis obiektów, dokumentów należących do określonego zbioru, opracowany według ustalonych zasad.

katalog alfabetyczny - gromadzi opisy katalogowe książek ułożone w porządku alfabetycznym według haseł autorskich i tytułowych.

katalog biblioteczny - zawiera informacje o książkach i innych dokumentach znajdujących się w zbiorach biblioteki, w formie opisu na kartach katalogowych, uszeregowanych według ustalonych zasad (zazwyczaj według alfabetu).

katalog przedmiotowy - rejestruje wszystkie jednostki danego zbioru bibliotecznego szeregując karty katalogowe poszczególnych dokumentów wg haseł przedmiotowych, charakteryzujących tematykę dokumentu.

katalog rzeczowy - gromadzi dokumenty biblioteczne według treści - tematów i sposobu ich ujęcia. Z katalogów tych korzystamy, kiedy potrafimy określić temat (katalog przedmiotowy) lub dziedzinę (katalog systematyczny - UKD).

katalog tytułowy - rejestruje wszystkie jednostki danego zbioru bibliotecznego w porządku abecadłowym, jednak podstawą szeregowania jest tytuł dzieła.

katalog UKD - jest katalogiem systematycznym, który rejestruje wszystkie jednostki danego zbioru bibliotecznego, szeregując charakteryzujące je karty katalogowe wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

kodeks - jedna z form książki Jest to zbiór kart złączonych (szytych, klejonych) na jednym z brzegów nazywanym grzbietem książki. Forma ta, stosowana od II w. n.e., jest obecnie najpopularniejszą formą książki.

kodeks średniowieczny - były to księgi zawierające teksty religine, tworzone przez ojców Benedyktynów. Pisano je na pergaminie.

książka - dokument piśmienniczy myśli ludzkiej, raczej obszerny, w postaci publikacji wielostronicowej, o charakterze trwałym. Dzisiejsza postać książki wywodzi się od kodeksu, czyli kartek połączonych grzbietem, które wraz z rozwojem pergaminu zastąpiły poprzednią formę dokumentu piśmienniczego, czyli zwój.
L

leksykon - to słownik zawierający wiadomości encyklopedyczne, czyli łączy on cechy encyklopedii i słownika
M

motto - cytat, aforyzm, sentencja przytoczona na początku książki, poszczególnego utworu, czasem rozdziału, nawiązująca do treści dzieła.
N

Nowa Biblioteka Aleksandryjska - otwarta w 2002 r., podczas Swiatowego Dnia Książki. Została zbudowana na miejscu biblioteki starożytnej. Budowę rozpoczęto w 1997, jej inicjatorami byli rząd egipski i UNESCO. Biblioteka docelowo ma pomieścić 8 milionów woluminów.
O

objaśnienia skrótów - zbiór alfabetycznie ułożonych skrótów zastosowanych w tekście z wyjaśnieniem ich pełnej nazwy lub znaczenia

obwoluta (łac. obvolvere, okrywać) - papierowa okładka zakładana na właściwą okładkę książki, posiadająca zagięte brzegi (skrzydełka) zachodzące na wewnętrzne strony okładzin okładki, stosowana w oprawie twardej. Jest drukowana tylko z jednej strony, stanowi ochronę okładki oraz spełnia funkcje informacyjno-reklamowe.

odsyłacz - znak graficzny (gwiazdka, litera lub liczba) odsyłająca czytelnika do przypisu, opatrzonego w bibliografiach, katalogach, indeksach, encyklopediach, słownikach itp.), prowadzący od określonego terminu do innego terminu lub grupy terminów w celu nadania poszukiwaniom właściwego kierunku; składa się ze zwrotów: zob. (zobacz), zob. też (zobacz też), por. (porównaj)

okładka - chroni książkę przed zniszczeniem, często podaje informację o autorze i tytule. Specjalnym rodzajem okładki jest obwoluta - papierowa ochrona książki pełniąca funkcję ozdobną, reklamową.

opis książki - dane o książce, wypisane ze strony tytułowej, a wpisane w odpowiednie miejsca na karcie katalogowej. Opis książki zwany opisem bibliograficznym powinien zawierać:
 - hasło autorskie lub tytułowe (autor lub tytuł),
 - tytuł, dodatki do tytułu,
 - autor i inne osoby odpowiedzialne za książkę (tłumacz, ilustrator, redaktor), - oznaczenie kolejnego wydania,
 - adres wydawniczy (miejsce wydania, wydawca, rok wydania),
 - opis fizyczny książki (ilość stron, format - wysokość grzbietu w cm),
 - nazwa serii, [uwagi],
 - informacje biblioteczne o książce (numer inwentarzowy, symbol klasyfikacji, sygnatura).
P

pergamin - materiał pisarski wyrabiany ze skóry zwierząt; zaczął konkurować z papirusem w II w. p.n.e.

periodyk - wydawnictwo ciągłe, ukazujące się w określonych odstępach czasu np.: czasopismo, gazeta.

posłowie - krótki tekst umieszczony na końcu książki, napisany przez autora, redaktora lub wydawcę, wyjaśniający nie poruszone w książce, jednak związane z jej treścią zagadnienia; posłowie pochodzące od wydawcy zapoznaje czytelnika z technicznymi problemami wydania książki.

prasa - ogół gazet i czasopisma.

przypisy - objaśnienia lub uzupełnienie tekstu głównego, umieszczone u dołu odpowiedniej strony lub przy końcu książki (oznaczone wyznacznikami cyfrowymi lub znaczkami* odsyłaczami).
S

słownik - zbiór wyrazów danego języka lub pewien wybrany ze względu na jakąś cechę jego podzbiór, w którym wyrazy ułożone są według jakiegoś porządku (najczęściej wg alfabetu) i którym często przyporządkowane są jakieś teksty, np. wyrazy o tym samym znaczeniu, tego samego lub jakiegoś innego języka, objaśnienia znaczenia realnego lub znaczenia etymologicznego (pochodzenie wyrazu), liczby określającej częstość użycia, poprawność itp.

spis treści - zestawienie zawartości książki (z oznaczoną stronicą lub stronicami zawierającymi dany temat).

strona tytułowa - stronica książki zawierająca najważniejsze informacje: nazwisko i imię autora, tytuł książki, gdzie i kiedy książkę wydano, nazwisko i imię ilustratora, (tłumacza - jeśli książka jest tłumaczona z języka obcego).

sygnatura - symbol literowy informujący, w którym miejscu w bibliotece znajduje się dana książka.
T

trzon - część główna książki. Zawiera karty z tekstem ciągłym lub podzielonym na rozdziały, części. Może składać się z baśni, bajek czy opowiadań. Poszczególne strony są zazwyczaj ponumerowane.

UKD - Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna - podział systematyczny o symbolice cyfrowej (0-9).
W

wstęp, przedmowa - napisany przez autora lub przez znawcę przedmiotu omawianego w książce; tekst wprowadzający czytelnika, nieraz w sposób krytyczny, w treść książki (wstęp) oraz podający okoliczności jej powstania i zakres zadań (przedmowa) od autora, od redakcji - słowa pochodzące od autora, zwracające uwagę czytelnika na dodatkowe fakty lub spojrzenie.

wydawnictwo informacyjne - wydawnictwo zawierające wiadomości z różnych dziedzin nauki lub życia, opracowane w układzie umożliwiającym szybkie dotarcie do poszukiwanej informacji; do tych wydawnictw należą encyklopedie, słowniki, leksykony, wykazy osobowe, bibliografie itp.

wyklejka - arkusz papieru służący do łączenia okładki z trzonem książki.
Z

zwój - najstarsza forma książki, znana od IV tysiąclecia p.n.e. Najwcześniejsze są zwoje papirusowe (Egipt, Grecja), następnie zwoje pergaminowe (Rzym, Bizancjum) i papierowe (Daleki Wschód). Tekst pisano na wewnętrznej stronie zwoju w kolumnach o szerokości ok. 35 znaków. Pełny tytuł dzieła (kolofon) umieszczano na końcu zwoju. Od II w. zwój był zastępowany przez kodeks. Opracowano na podstawie:
 http://portalwiedzy.onet.pl/
 http://pl.wikipedia.org
 http://www.wsp.krakow.pl/whk
 Głombiowski K., Szwejkowska H., Książka rękopiœmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu, Warszawa - Wrocław 1983.
 Iljin M., Czarno na białym, Warszawa 1964.
 O książce. Mała Encyklopedia dla nastolatków, Wrocław 1987.
 Saniewska D., Nowe vademecum nauczyciela bibliotekarza, Warszawa 2000.
 Szwejkowska H., Książka drukowana XV - XVIII wieku. Zarys historyczny, Warszawa - Wrocław, 1983.
 Szwejkowska H., Wybrane zagadnienia z dziejów książki XIX-XX wieku, Warszawa - Wrocław, 1981.